خدمات نفتی، ساخت کشتی، تعمیر کشتی، ذخیره و انتقال نفت