سیستم های گاز و حریق یکپارچه کامل، سیستم اعلام خطر حریق برنامه پذیر