سرمایه گذاری، ارائه دهنده سرویس های لجستیک و مالی در پروژه های انرژی