حمل و نقل بین المللی، حمل و نقل داخلی، حمل وسایل شخصی به سایر نقاط دنیا، پست سریع بین المللی، بسته بندی، انبارداری، پخش و توزیع و ترخیص حرفه ای کالا، مدیریت لجستیک، مذاکره خرید و تأمین تجهیزات در صنایع مختلف

مکان

4th Fl., No.2, BaharAlley, West Garmsar St., South Sheikhbahaei St., Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran - Iran.