تولیدات شیمیایی و کشاورزی گیاه

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید نهاده های کشاورزی، کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و مواد بهداشتی خانگی

نام مدیر عامل:

محمد خصوصی

info@gyah.ir

0263-6103292

مکان

تهران- کیلومتر24 جاده مخصوص کرج- خیابان تاجبخش- خیابان احمدی