گلبوی توس

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده قطعات پلاستیکی و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک

نام مدیرعامل :

بابایی

0511- 7680493

مکان

مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز2، انتهای اندیشه 11، قطعه 725