سازنده تجهیزات اصلی نیروگاهی، نفت و گاز و لوکوموتیوهای باری و مسافری، پیمانکاری عمومی، سرمایه گذاری و ارائه دهنده خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری در صنایع نیروگاهی، نفت، گاز، حمل و نقل ریلی