گروه فنی و مهندسی نانو اپتیک

شرح مختصری از فعالیت ها

دیجیت قطعات-تهیه دفترچه فنی-نقشه کشی دو بعدی و سه بعدی-ساخت قطعات توسط دستگاههای CNC

اطلاعات شرکت