طراحی، ساخت و نصب Grating و انواع سازه های فلزی، پوشش گالوانیزه گرم، تولید اسید کلریدریک، فلاکس و کلرید روی