طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اعم از خشکی و فراساحل شامل: برجهای فرآیندی، مخازن فرآیندی تحت فشار و کلدینک، پکیج های شیمیایی، جدا سازنده ها، مخازن ذخیره سقف ثابت و شناور، مبدل های حرارتی، دودکش و فلر صنعتی، مخازن ذخیره کروی و انتقال گاز مایع و غیره