گروه تولیدی بازرگانی پت آوران

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین مواد پلیمری و انواع پریفرم پت و تولید انواع بطری و ظروف جار

نام مدیر عامل:

بهزاد ابوالحسنی

Abolhasani_b@yahoo.com

0314-5836758

مکان

اصفهان، منطقه صنعتی دولت آباد