کیهان

شرح مختصری از فعالیت ها

ترشک و لواشک

نام مدیر عامل:

فرشاد پیشکوه

09178291002

مکان

مرودشت- بلوار امام علی(ع)- خیابان بهمن