کیمیا هنامه پارت

شرح مختصری از فعالیت ها

تجهیزات ابزار دقیق    ENDRESS, HAUSER, MOOG, HONYWELL,

نام مدیر عامل:

امیر نور محمدی

sale@kihopa.com

021-2218542

مکان

مشهد