تولید کننده انواع کمپرسورهای دیزلی و برقی و ابزار بادی و جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی C.N.G و تجهیزات مربوطه