تأمین کننده تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مجری پروژه های گاز مایع و آمونیاک، مجری پروژه های ایستگاههای تخلیه و بارگیری