کار و تدبیر پویان

شرح مختصری از فعالیت ها

مشاوره طراحی و اجرای سیستمهای مدیریتی، مدیریت پروژه، مدیریت استراتژیک ، ارزیابی اقتصادی

نام مدیرعامل :

پوریا شجاعی

info@pouryan.com

0311- 6286016

مکان

اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - مجتمع ستاره - واحد 7