کارگزاری بانک ملی ایران

شرح مختصری از فعالیت ها

معامله اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم خرید سهام، اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها

نام مدیرعامل:
علی روحی

info@bmibourse.com

021- 84359

مکان

تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، انتهای خیابان 4، کوچه رفیع، پلاک 2