کاربرد فن اوشن

شرح مختصری از فعالیت ها

واردات انواع تجهیزات آزمایشگاهی درزمینه صنعت مانند خردکن، آسیاب، الک مورد مصرف درصنایع پلیمر، پتروشیمی و سیمان

نام مدیرعامل :

محسن میسری

retsch@ocean-alf.com

021- 88897273

مکان