کاربرد شیمی تجهیز

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین تجهیزات آزمایشگاهی و پشتیبانی کالا دستگاه هایی مانند : اسپکتروفتومتر، ژنراتورهای مولد گازهای آزمایشگاهی، سیستم های آب فوق خالص ساز ، آنالایزر های جیوه ،آنالایزرهای سولفورGC, HPLC, GC/MS,Atomic absorption,…

نام مدیرعامل:

علیرضا یزدی

info@kctco.ir

021-88528545

مکان

تهران- خیابانخرمشهر (آپادانا)- عربعلی(نوبخت)- پلاک 7- واحد1