چسب مه نمای شیراز

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده چسب های صنعتی بر پایه حلال های آروماتیک

نام مدیرعامل :

نگهدار توافق

info@mehnama.com

0711- 7387055

مکان

شیراز - خیابان فارس جنوبی - نمایشگاه توافق