پیشگام فناوری ارنیکا

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین مواد ساخت قطعات صنایع نفت گاز و پتروشیمی و نیروگاهی تامین قطعات و تجهیزات طراحی و تحلیل مهندسی پوشش دهی قطعات

نام مدیرعامل:

سعید زارع

Pfeco.ir@gmail.com

05138837396

مکان

خراسان رضوی- مشهد-میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-مرکزرشد-شماره1-واحد1