پیشگام الکترونیک

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین قطعات برق والکترونیک وابزاردقیق واتوماسیون صنعتی تحریمی وخاص

نام مدیرعامل:

حمیدرضاجانقربانی

info@pishgamshop.ir

031-32665288

مکان

اصفهان-خیابان بزرگمهر-گلزارجنوبی