پیشگامان آسیا

شرح مختصری از فعالیت ها

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد،کارت هوشمند،نرم افزار حضور و غیاب،سیستم های سلف سرویس،نرم افزار تدارکات کالاهای نفتی، نرم افزار نرم افزار مدیریت منابع انسانی و…

نام مدیرعامل :

محمد رفیعی

sales@pishgamanasia.com

0711- 2346202

مکان

شیراز - خیابان نادر- کوچه 10 - ساختمان دماوند- واحد 1