پیشرو خادم کریمان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع گرانول های پلیمری سبک وسنگین

نام مدیر عامل:

میثم خادم پیر

meisam_mkh@yahoo.com

2650114 -0343

مکان

کرمان- ابتدای بلوار شیراز