تولید انواع پیچ و مهره از قبیل Super Bolts, Hexagon Head Bolt and Nuts, Stud Bolt, Anchor Bolts, Expansion Bolt, U Bolt و انواع پیچ و مهره های خاص مورد استفاده در صنایع مختلف مطابق با استانداردهای جهانی نظیر MBN, ISA, ANSI, ASME, DIN, ASTM, DBL