پلاستیک منصور

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده قطعات پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

منصور صادق زاده

0511- 2654047- 8

مکان

مشهد، بلوار مصلی، بین 16و 18،جاده سیمان، روستای علی آباد