پلاستیک توحید

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده قطعات پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

سید امیر هامونی

0511- 7299695

مکان

مشهد، خیابان مطهری جنوبی 32، پلاک 29