پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها)

شرح مختصری از فعالیت ها

پشتیبانی و نوسازی بالگردهای غربی و شرقی، ارائه خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون، ارائه انواع خدمات بالگردی، ارائه خدمات فنی و مهندسی، ساخت انواع قطعات فلزی و غیر فلزی

نام مدیرعامل :

محمد احمد آبادی

panha@isiran.com

021- 66000664

مکان

تهران - میدان آزادی - بلوار فرودگاه - خیابان معراج