پشتیبانی و نوسازی بالگردهای غربی و شرقی، ارائه خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون، ارائه انواع خدمات بالگردی، ارائه خدمات فنی و مهندسی، ساخت انواع قطعات فلزی و غیر فلزی