پرنون موج امید (پرما)

شرح مختصری از فعالیت ها

قطعات پلیمری خاص

نام مدیرعامل:

محمد مملوکی

alikhalili@ut.ac.ir

9126235847

مکان

تهران- پاکدشت