پدیده کاتالیست

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده اکسیدروی سوپراکتیو، استئارات روی، کاتالیست روی

نام مدیرعامل:
صمد نوبری

padideh_catalyst@yahoo.com

021-22840506

مکان

فیروزکوه ، شهرک صنعتی فیروزکوه