پخش ملزومات رستورانی بازار

شرح مختصری از فعالیت ها

پخش لازمه های رستورانی

نام مدیر عامل:

ملکی

۰۹۱۲۱۱۳۳۰۱۹

مکان

تهران-خیابان پیروزی