پترو صانع

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده استرهای اسید استیک شامل بوتیل، گلایکول استات، اتیل گلایکول استات، متوکسی پروپیل استات

نام مدیرعامل :

مرتضی قاری

pschemco@yahoo.com

0861- 2234870

مکان

اراک - خیابان دکتر حسابی - کوچه لاله - کوچه شهید بهرام-پلاک 4818