پترو دقت پارت

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی و ساخت دستگاه های اندازه گیری جریان سیالات اعم از ORIFICE PLATE,RESTRICTION ORIFICE,VENTURE TUBE,FLOW NOZZLE,METER RUN,INTEGRAL ORIFICE, …

نام مدیرعامل :

آرشام اسفندیار

Info@petrodeghat.com

0263- 6635256

مکان

کرج