پترو تحلیل ایرانیان 

شرح مختصری از فعالیت ها

وب سایت خبری تحلیلی در حوزه صنعت پتروشیمی انتشار اخبار و گزارش های داخلی و جهانی

اطلاعات شرکت