پترو آوان (بازرگانی فرآورده های نفتی و پتروشیمی)

شرح مختصری از فعالیت ها

صادرات محصولات نفتی و پلیمرها واردات تجهیزات صنعت نفت، مواد اولیه، پلیمرها و مواد شیمیایی

نام مدیر عامل:

سید محمد میرهادی

info@petroavan.com

021-88303950

مکان