پتروشیمی خارگ

شرح مختصری از فعالیت ها

متانول، پروپان، بوتان، نفتا و گوگرد

نام مدیرعامل:
محسن شاهین

kpc@khipc.ocm

021-22816103-4

مکان

تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان دژم جو، پلاک 40