پتروشیمی اصفهان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید بیش از 300/000 تن مواد آروماتیک در سال شامل بنزن ، تولوئن ، ارتوزایلین ، پارا زایلین و مخلوط زایلین

نام مدیرعامل:
دکتر یاسر ضیائی

info@epciran.com

031-33922000

مکان

تهران - خیابان شهید عباسپور ( توانیر ) میدان شهید عباس پور - پلاک ۱