پایانه های نفتی ایران 

شرح مختصری از فعالیت ها

پشتیبانی از تولید نفت خام و عملیات تحویل، ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی

اطلاعات شرکت