پاپیتال نقش جهان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع تینر

نام مدیرعامل :

احمد رضا فولادگر

ahmadrezafouladgar@yahoo.com

0311- 3874587

مکان

اصفهان - خیابان امام خمینی - روبروی خیابان دانش - ساختمان تام - واحد 5