پالایش نفت تبریز

شرح مختصری از فعالیت ها

بنزین، نفت سفید، نفت گاز ( معمولی، کم گوگرد)، نفت کوره ( سنگ و سنگین )، روغن خام ( آیزوفید – IDL ) حلالAW402، ته مانده برج خلاء گوگرد، گاز مایع، اتان، بوتان، نفتا ( سبگ و سنگین)

نام مدیرعامل:
عادل نژاد سلیم

info@TZORC.ir

34205570-85 -041

مکان

تبریز. کیلومتر ۵ جاده تبریز- آذرشهر