بنزین، نفت، نفتا، قیر، هیدروکربن های سبک و سنگین، مواد پلیمری