پالاژ شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع عایق های الکتریکی، رنگ های ساختمانی، صنعتی، انواع چسب، حلال های نفتی ، موادشوینده وپاک کننده

نام مدیرعامل:
امیرحسین تهامی

plageshimi@yahoo.com

0228-2822201

مکان

ساوه، آزاد راه تهران، شهرک صنعتی زاویه