پارس شیمی علویجه

شرح مختصری از فعالیت ها

تهیه و توزیع انواع مواد شیمیایی

نام مدیر عامل:

محمود محمودی دهنوی

idemmahmoud@yahoo.com

021-3243423

مکان

اصفهان- خیابان امام خمینی- شهرک کوثر- فرعی فجر7