پارسافن الکترونیک نصیر

شرح مختصری از فعالیت ها

تعمیر تجهیزات ابزاردقیق تعمیر فلومتر کوریولیس ( Micro Motion ) تولید پروسسور فلومتر میکروموشن

نام مدیرعامل:

احمد مشهدی بندانی

parsafan.nasir@gmail.com

021-840623560

مکان

تهران - دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - مرکز رشد واحدهای فناوری