وطن پلیمر آریا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع مستربچ، افزودنی های خاص و کامپاندهای مهندسی

نام مدیرعامل :

مریم حسینی

v_polimer@yahoo.com

021- 65310121-2

مکان

تهران صندوق پستی 197- 16595