انجام عملیات پروازی حساس، لرزه نگاری ( سایزمیک ) حمل بار خارجی، پشتیبانی پروازی از عملیات اکتشاف و بهره برداری از منابع گاز و نفت در دریا و خشکی، تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص ( مهندسی و خلبانی، حمل بار و مسافر