هلدینگ کالاداران

شرح مختصری از فعالیت ها

تامین کننده فراورده های نفتی و مشتقات پتروشیمی

نام مدیرعامل :

پیمان موسوی

sanazmanjili_1987@yahoo.com

021-26113000

مکان