نی شهد مشهد

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده محصولات پلاستیکی و عضو انجمن همگن پلاستیک استان خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

حسین پور

0511- 5413315

مکان