نیک عمل پارسی
شرح مختصری از فعالیت ها

طبخ و توزیع غذا ( پیمانکار طبخ غذای کارگاهی )

اطلاعات شرکت