نوسازان حریم رضوان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید پلاستیک

نام مدیر عامل:

خسروی

7294011- 0513

مکان

مشهد، خیابان تربیت